Volebný poriadok základných organizácií SRZ a Návrh kandidáta do orgánu ZO SRZ

12.01.2018 11:44

- Do orgánov SRZ môže voliť a byť volený len člen SRZ starší ako 18 rokov
- Každý kandidát do orgánu MO SRZ alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom

- Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:

 1. meno a priezvisko, titul
 2. trvalé bydlisko
 3. vek
 4. funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru / náhradník, člen kontrolnej komisie / náhradník, delegát na Snem SRZ / náhradník)
 5. pracovné povolanie
 6. doba členstva v SRZ
 7. doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ
 8. druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení
 9. udelené vyznamenania
 10. krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie

- Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

 1. miesto a dátum vyhotovenia návrhu
 2. meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka
 3. súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

- Návrh kandidátov spracuje Výbor MO po predchádzajúcom prejednaní s členmi navrhovanými do funkcií a odovzdá ich volebnej komisii
- Pred uskutočnením voľby musia byť navrhovaní kandidáti predstavení členskej schôdzi.

Podávanie návrhov na člena výboru či kontrolnej komisie je možné osobne v kancelárii MO SRZ Sečovce počas vydávania povolení na rybolov, alebo poštou prostredníctvom doporučenej zásielky tak, aby návrh bol doručený najneskôr do 16.02.2018. Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

 Volebný poriadok ZO SRZ.pdf (1,1 MB)

Návrh kandidáta.doc (36 kB)