Dátum: 24.09.2018

Vložil: milan

Titulok: Re:Re:Re:Fotopasca

Zdravim Vas. Skusim vam to vysvetlit nasledovne : V prvom rade danú problematiku bude všeobecne zastrešovať Občiansky zákonník, konkrétne § 11 až 13 uvedeného zákona. Majiteľ fotopasce nemá úmysel ďalej uchovávať a spracúvať osobné údaje a preto by som Zákon o ochrane osobných údajov prioritne neriešil. Podľa Občianskeho zákonníka a daných § má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Každá osoba má teda právo, aby vytvorením a použitím fotografie (napr. predaj alebo zverejnenie) nebolo zasiahnuté do jej súkromia alebo aby fotografiou nebola porušená ochrana prejavov jej osobnej povahy (napr. podoby, tanca, spevu) a teda obrazové snímky alebo podobizne týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.Vzhľadom na okolnosti prípadu, možno za privolenie považovať aj nevýslovný súhlas, teda strpenie fotografovania, ak to nevzbudzuje pochybnosť, že táto osoba takto súhlasila s fotografovaním (podľa mňa napr. vedomý vstup do vyznačeného priestoru, kde je fotopasca) Súhlas osoby sa nevyžaduje v prípade tzv. zákonných licencií ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely) na vedecké účely, na umelecké účely,pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Avšak aj v prípade privolenia fyzickej osoby a tiež v prípade existencie uvedených licencií musí forma, rozsah i spôsob použitia vždy zodpovedať účelu, pre ktorý bolo privolenie dané, resp. pre ktorý bola ustanovená niektorá z príslušných licencií. V opačnom prípade by išlo o neoprávnený zásah v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka. Čo je však dôležité, podľa môjho názoru ak osoba na fotografii nie je identifikovateľná, potom nemožno hovoriť o zásahu do jej súkromia a fotografiu možno vyhotoviť a použiť neobmedzene a to aj s poukazom na výklad zákona v § 12 Občianskeho zákonníka, kde obrazovú snímku definuje ako identifikovateľným spôsobom zachytené (snímané) podoby fyzických osôb. Pokiaľ je na snímke len niekto koho nemožno identifikovať, ani by som to neriešil. Pokiaľ navyše človek fotografiu ďalej nepoužije, je spôsobenie ujmy viac ako diskutabilné a neviem si predstaviť akú ujmu by súd poškodenému priznal. Na druhej strane keď to pritiahnem za vlasy, človek, ktorý by si ľudí snímaných prostredníctvom fotopasce cieľavedome ukladal na pc, by mal tieto údaje spracovávať v režime Zákona o ochrane osobných údajov ( čo nik z nás to nerobí a nemá ani záujem to robiť , veď na čo by nám boli fotky ,, intímneho charakteru ´´ ). Čo sa týka obmedzenia osobnej slobody, je to úplne iný, zaisťovací inštitút, ktorého zákonné použitie definuje najmä Trestný poriadok a Zákon o Policajnom zbore. (v negatívnom vymedzení aj Trestný zákon v podobe príslušných TČ). Čo sa týka použiteľnosti nasnímaného TČ bez upozornenia páchateľa resp. osôb, že daný priestor je monitorovaný, v súčasnej právnej a justičnej praxi sa takto získaný dôkaz veľmi nepripúšťa, aj keď súd dôkazy hodnotí voľne a napr. v Čechách už existuje rozhodnutie, kedy bol takto získaný dôkaz uznaný, pretože súd podľa môjho názoru správne konštatoval, že právo páchateľa na ochranu súkromia, resp. osobnosti nemôže byť v takomto špecifickom prípade nadradené verejnému záujmu objasniť trestný čin a potrestať jeho páchateľa. Každopádne takéto snímky polícii vedia pomôcť v rámci operatívno pátracej činnosti či forme informácie hoc aj ako dôkaz použité následne nebudú, pretože majú aspoň indície, ktorým smerom sa odpichnúť. Zvyšok už je len šikovnosťou vyšetrovateľa resp. OČTK, aké na daný prípad povolené inštitúty Trestného poriadku využijú spôsobom, aby trestný čin páchateľovi preukázali aj bez snímky z fotopasce.

Pridať nový príspevok